កម្មវិធីអាហារូបករណ៍

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍SmartEdu មានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាព ជាពិសេសិស្សដែលកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ។

USDP BOOTCAMP

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមានគោលបំណងបណ្ដុះគុណតម្លៃ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពសំខាន់ៗដើម្បីផ្ដល់ដល់យុវជនកម្ពុជានូូវជំនាញដែលអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយសម្ថតភាពត្រូវការនាពេលអនាគត។

  • កម្មវិធីអាហារូបករណ៍​ SmartEdu


    SEDUS banner

សំណួរ

លក្ខន្តិកៈនៃអាហារូបករណ៍


លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ SmartEdu

  1. សិស្សានុសិស្សត្រូវតែជាសិស្សដែលបានប្រលងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងសម័យប្រលងថ្ងៃទី19 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ( (ចំពោះសិស្សដែលប្រឡងបំពេញវិជ្ជា ស្វ័យរិនចំណេះទូទៅ និងស្វ័យរិនបំពេញវិជ្ជា មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍នេះឡើយ)។
  2. ពោលគឺបេក្ខជនដែលមាននិទ្ទេស A និង B ។
  3. បេក្ខជនត្រូវជ្រើសរើសបំពេញការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋណាមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍​ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន​ និងកីឡា។
  4. បេក្ខជនអាចជ្រើសរើសមុខជំនាញណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្ត ប៉ុន្តែមិនឲ្យលើសរយៈពេលសិក្សា5ឆ្នាំ ។

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba