កម្មវិធីអាហារូបករណ៍

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍SmartEdu មានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាព ជាពិសេសិស្សដែលកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ។

USDP BOOTCAMP

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមានគោលបំណងបណ្ដុះគុណតម្លៃ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពសំខាន់ៗដើម្បីផ្ដល់ដល់យុវជនកម្ពុជានូូវជំនាញដែលអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយសម្ថតភាពត្រូវការនាពេលអនាគត។

  • កម្មវិធីអាហារូបករណ៍​ SmartEdu


    SEDUS banner

SEDU logo2

ពាក្យសុំអនឡាញ


សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោម
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
នាម និង គោត្តនាម
Invalid Input

លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លេខលិខិតឆ្លងដែន
Invalid Input

ភេទ
Invalid Input

ថ្ងៃកំណើត
Invalid Input

លេខទូរស័ព្ទ
Invalid Input

ទីកន្លែងកំណើត
Invalid Input


អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
អាសយដ្ឋាន
Invalid Input

ស្រុក/ ខណ្ឌ
Invalid Input

ខេត្ត/ ក្រុង
Invalid Input


ព័ត៌មានអំពីអាណាព្យាបាល
ឈ្មោះពេញ
Invalid Input

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបេក្ខជន
Invalid Input

លេខទូរស័ព្ទ
Invalid Input

អីុម៉ែល
Invalid Input


ព័ត៌មានអំពីការប្រឡង
វិទ្យាល័យ
Invalid Input

ឈ្មោះមណ្ឌលប្រឡង
Invalid Input

ថ្នាក់
Invalid Input

សម័យប្រឡង
Invalid Input

និទ្ទេសរួម
Invalid Input

ពិន្ទុរួម
Invalid Input

លេខតុប្រឡងថ្នាក់ជាតិ
Invalid Input


ព័ត៌មានអំពីសកលវិទ្យាល័យ ឬវិទ្យាស្ថាន
ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ សូមគោរពជម្រាបឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ព្រមទាំងនាយកប្រតិបត្ដិនៃក្រុមហ៊ុនស្មាត មេត្តាជ្រាបថា ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ ចង់បន្តការសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ លើមុខជំនាញដូចខាងក្រោមៈ
សាកលវិទ្យាល័យ ឬវិទ្យាស្ថាន
Invalid Input

Invalid Input

ឈ្មោះមុខជំនាញជ្រើសរើស
Invalid Input

តម្លៃសិក្សាក្នុងមួយឆ្នាំ
Invalid Input

រយៈពេលនៃឆ្នាំសិក្សា
Invalid Input

តើអ្នកបានដឹងពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់ SmartEdu យ៉ាងដូចម្តេច?
Invalid Input

Invalid Input

តើអ្នកណាជាអ្នកជួយជម្រុញក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យសុំកម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះ?
Invalid Input

Invalid Input

តើអ្នកណាជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើការសិក្សារបស់អ្នកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នករហូតមកដល់ឥឡូវនេះ?
Invalid Input

Invalid Input


 
សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោម
សំណេរចម្លើយ
តើអ្វីជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតរបស់អ្នកនៅពេលអ្នករៀននៅវិទ្យាល័យ ហើយអ្នកបានដោះស្រាយវាដោយរបៀបណា? (ច្រើនបំផុត 1 ទំព័រ)
Invalid Input

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើសយកមុខជំនាញនេះសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់អ្នក? (ច្រើនបំផុត 1 ទំព័រ)
Invalid Input

តើថ្ងៃអនាគតអ្នកចង់ក្លាយទៅជាអ្វី? តើការទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះអាចជួយអ្វីខ្លះដល់អនាគតរបស់អ្នក? (ច្រើនបំផុត 1 ទំព័រ)
Invalid Input

ហេតុអ្វីបានជាក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា វិទ្យាស្ថានជាតិ NIPTICT និងក្រុមហ៊ុនស្មាត គួរតែជ្រើសរើសអ្នកដើម្បីទទួលអាហារូបករណ៍នេះ? (ឧទាហរណ៍: ការប្តេជ្ញាចិត្ត ចំនុចខ្លាំងរបស់អ្នក...-ល-) (ច្រើនបំផុត 1 ទំព័រ)
Invalid Input


 
ប័ណ្ណក្រីក្រ (ជាម្រើស)
Invalid Input

សៀវភៅគ្រួសារ
Invalid Input

សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបណ្ដោះអាសន្ន
Invalid Input


 
សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោម
សេចក្តីប្រកាស
  1. តាមរយៈការបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំនេះ ខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យ Smart, MoEYS និង NIPTICT ទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ ដែលផលិតសម្រាប់គោលបំណងនៃការជ្រើសរើសកម្មវិធី។

  2. ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនមានអាហារូបករណ៍ពីមហាវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យដទៃទៀតទេ។ ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរើសដោយជោគជ័យសម្រាប់អាហារូបករណ៍ SmartEdu ខ្ញុំនឹងមិនដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ផ្សេងទៀតទេ។

  3. ក្នុងករណីដែលឈ្មោះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រកាសថាជាប់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដទៃទៀតដូចមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសក្នុងអំឡុងពេលកំពុងដាក់ អាហារូបករណ៍នេះ ខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនស្មាតមានសិទ្ធិលុបឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនដាក់អាហារូបករណ៍។

  4. ក្នុងករណីដែលឈ្មោះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រកាសថាជាប់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដទៃទៀតដូចមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសបន្ទាប់ពីត្រូវបានជ្រើសរើសជាប់អាហារូបករណ៍របស់ស្មាត ខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនស្មាតមានសិទ្ធិលុបឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនទទួលអាហារូបករណ៍ស្មាត។

  5. ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនជ័យលាភីសម្រាប់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះខ្ញុំយល់ព្រមគោរពតាមការប្តេជ្ញាចិត្តដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែករវាងក្រុមហ៊ុនស្មាត និង ខ្ញុំ ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសិក្ខាសាលាសកម្មភាពផ្សេងៗ និងកម្មវិធីទាំងអស់តម្រូវដោយក្រុមហ៊ុនស្មាត។

  6. ខ្ញុំយល់ព្រមឲ្យក្រុមហ៊ុនស្មាតប្រើព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានផ្តល់ជូនខាងលើក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ដំណឹងដល់ខ្ញុំអំពីកម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធនាពេលអនាគតដែលសាកសមចំពោះខ្ញុំ។

  7. ខ្ញុំយល់ព្រមឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំណាមួយដោយសារតែកាលៈទេសៈដែលមិនអាចស្មានទុកជាមុន។

Invalid Input

សូមចំណាំថានៅពេលចុច “ដាក់ពាក្យ” ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានបំពេញ ក្នុងពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាព័ត៌មានចុងក្រោយហើយមិនអាចកែប្រែបានទេ។

FaLang translation system by Faboba